درباره اِلواترا

وب سایت الواترا به عنوان نخستین شبکه اجتماعی ورزشی کشور در جهت خدمت رسانی و جمع آوری باشگاهها، ورزشکاران، مربیان، داورها و ورزش دوستان فعالیت خود را از اریبهشت سال 92 آغاز نمود.

اِلواترا یعنی چی؟

* در زمان هخامنشیان در هر شهر پارس جایی بوده بنام «الواترا»، قصر شاهی یا حكومت و سایر ابینه دولتی در آنجا واقع شده و محل تربیت و پرورش افراد بوده است این محل چهار قسمت داشته، یكی برای كودكان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان، چهارمی برای كسانی كه دیگر نمی‌توانند اسلحه برگیرند و موافق قانون كلیه افراد هر محل باید در قسمت محله خود حاضر شوند، وقت تمرینات و تعلیمات و تربیت ورزش چنین بوده است: كودكان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی كه می‌توانند، ولی جوانان همه وقت.